1. Shotokan Karate

2. Wado-Ryu Karate

3. Shito-Ryu Karate

4. Okinawa Karate

5. Ashihara Karate

6. Kyokushinkai Karate

7. Goju-Kai Karate

8. Goju-Ryu Karate