1. traditionelles. Jiu-Jitsu / Ju-Jitsu   

2. Nippon Jiu-Jitsu

3. Muso-Ryu Jiu-Jitsu

4. Kyoo Soku Seishin Ryu Ju-Jitsu

5. Narabi-Ryu Ju-Jitsu

6. Aiki Jiu-Jitsu

7. Yagyu Shingan-Ryu Taijutsu

8. Yamabushi Ken Jutsu